Юридична допомога українською та російською мовами/Pomoc prawna w języku ukraińskim i rosyjskim

Інформація українською мовою/Informacja w języku ukraińskim

Повідомляємо, що Компанія Юристів Маліцкі і Партнери повне товариство – незалежно від обслуговування клієнтів польською та англійською мовами – також надає юридичну допомогу українською та російською мовами. Компанія Юристів Маліцкі і Партнери повне товариство постійно співпрацює з магістром Юлією Щих, юристом, який вільно володіє українською та російською мовами. Пропонуємо спеціалізовану допомогу українською та російською мовами у сфері:

  1. кримінальне право,

Представляємо інтереси наших клієнтів у кримінальних справах, кримінально-податкових справах та у справах про проступки. Також ми виступаємо від імені потерпілих, сторонніх та приватних обвинувачів, а також осіб, які повідомляють про підозру в скоєнні злочину. Також надаємо правову допомогу засудженим особам на стадії виконавчого кримінального провадження.

  1. цивільне право,

Професійно представляємо інтереси наших клієнтів у широкому розумінні цивільних справ. Ведемо переговори та представляємо інтереси в загальних судах першої та другої інстанції, а також у Верховному Суді. Проводимо детальний аналіз наданої нам документації, після чого підбираємо найбільш відповідний спосіб реалізації прав наших клієнтів. Представляємо інтереси фізичних осіб та інших суб’єктів цивільних правовідносин. Займаємося цивільними справами, такими як охорона власності, захист власності, будівельне право, або класичні кейси за плату. У сферу наших послуг також входить реєстрація бізнесу та консультування на етапі створення компаній комерційного права.

  1. сімейне право,

Професійно представляємо інтереси наших клієнтів у справах про розірвання шлюбу, сепарацію, позбавлення, обмеження та припинення батьківських прав щодо неповнолітніх дітей, про стягнення аліментів і в широкому розумінні справ про спадкування.

  1. адміністративне право,

Професійно ведемо справи в органах державного управління, органах місцевого самоврядування та провінційних адміністративних судах. Також представляємо інтереси наших клієнтів у Вищому Адміністративному Суді. Допомагаємо в отриманні адміністративних рішень. Готуємо листи, заяви та скарги в широкому розумінні, і направляємо їх до органів державного управління, органів місцевого самоврядування чи адміністративних судів. Також допомагаємо нашим клієнтам в отриманні документів, необхідних для здійснення підприємницької чи професійної діяльності, отриманні концесії, дозволу та ліцензії, а також у питаннях, пов’язаних з легалізацією перебування та реєстрацією підприємницької діяльності.

  1. медичне право,

Представляємо інтереси клієнтів у справах перед комісією з медичних подій, а також у судових процесах. Виступаємо посередником у спробах мирного вирішення суперечок між пацієнтами та постачальниками медичних послуг.

Нашими клієнтами є як фізичні особи, підприємці, так і громадські організації.

 

Uprzejmie informujemy, że Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. – niezależnie od obsługi klientów w języku polskim i angielskim – także świadczy pomoc prawną w języku ukraińskim i rosyjskim. Spółka Adwokatów Malicki i Wspólnicy sp. j. stale współpracuje z mgr Julią Szczych, prawnikiem biegle posługującym się językiem ukraińskim i rosyjskim. Oferujemy specjalistyczną pomoc w języku ukraińskim i rosyjskim z zakresu:

  1. prawa karnego,

Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach karnych, karnoskarbowych oraz w sprawach o wykroczenia. Występujemy również w imieniu pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych, jak również osób zawiadamiających o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Oferujemy także pomoc prawną osobom skazanym na etapie postępowania karnego wykonawczego.

  1. prawa cywilnego,

W profesjonalny sposób reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych sprawach cywilnych. Podejmujemy się negocjacji, a także reprezentacji przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, jak również przed Sądem Najwyższym. Przeprowadzamy szczegółową analizę dostarczonej nam dokumentacji, a następnie wybieramy najodpowiedniejszą drogę realizacji praw naszych Klientów. Reprezentujemy osoby fizyczne oraz inne podmioty stosunków cywilnoprawnych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw cywilnych takich jak m.in. ochrona posiadania, ochrona własności, prawo budowlane, czy też klasyczne sprawy o zapłatę. W zakresie naszych usług pozostaje także rejestracja działalności gospodarczej i doradztwo na etapie tworzenia spółek prawa handlowego.

  1. prawa rodzinnego,

Podejmujemy się profesjonalnej reprezentacji m.in. w sprawach o rozwód, separację, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimenty oraz w szeroko rozumianych sprawach spadkowych.

  1. prawa administracyjnego,

W profesjonalny sposób prowadzimy postępowania przed organami administracji publicznej, samorządowej oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Podejmujemy się również reprezentacji naszych Klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy w uzyskaniu decyzji administracyjnych. Sporządzamy m.in. szeroko pojęte pisma, wnioski i skargi oraz kierujemy je do organów administracji publicznej, samorządowej lub do sądów administracyjnych. Naszym Klientom pomagamy również w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. koncesji, zezwoleń i licencji, a także w sprawach związanych z legalizacją pobytu oraz rejestracją działalności gospodarczej.

  1. prawa medycznego,

Podejmujemy się reprezentacji Klientów w postępowaniach przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych, jak również w postępowaniach sądowych. Pośredniczymy w próbach ugodowego rozwiązywania sporów pomiędzy pacjentami, a podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

Naszymi Klientami są zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy oraz podmioty publiczne.

 

24.10.2022, Julia Szczych

Więcej aktualności

Komentarz do przepisów karnych stosowanych w sprawach medycznych

22.09.2023

Adw. dr Andrzej Malicki sędzią Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich

15.03.2023

"Usługi prawne odNowa: procesy o obrazę uczuć religijnych".

29.12.2022